Informace pro pacienty

Co vzít s sebou na vyšetření?

  • Řádně vyplněnou žádanku na vyšetření, na které  jsou uvedena osobní data pacienta, alergická anamnéza, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením. Průvodka musí být vyplněna čitelně a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance.

  • Zdravotní dokumentaci související s požadovaným vyšetřením, má-li ji k dispozici (UZ vyšetření atd.)

  • Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést i příslušnou obrazovou dokumentaci (např. RTG snímky, snímky CT nebo MR, ať již v klasické podobě na filmu nebo v digitální podobě na CD apod).

  • Pacient přichází řádně poučen a připraven – viz příprava na CT vyšetření.

Jaký je princip CT vyšetření?

Jedná se o zařízení pracující s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na kterém se zhotovují např. snímky plic nebo kostí, ale na rozdíl od klasického rentgenového přístroje, kde je zdroj záření (rentgenka) i detektor záření procházejícího vyšetřovanou osobou (film nebo digitální detekční systém) nehybný, u CT rotuje rentgenka i detekční systém okolo těla pacienta, který je tak ozařován postupně z různých směrů po celém obvodu těla. Detektory pak vyhodnocují množství záření procházející tělem pacientem různými směry a z těchto dat jsou pak počítačově zhotoveny obrazy vrstev těla.
U klasického RTG snímkování je výsledkem sumační obraz z celého těla, na kterém se stíny jednotlivých struktur překrývají, u CT vyšetření získáme sadu tenkých vrstev z vyšetřované oblasti, bez překrývání jednotlivých částí těla, lze tedy zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány, jejich strukturu a eventuelní patologické stavy.
Za objev principu CT a sestrojení prvního funkčního přístroje byla pánům Hounsfieldovi a MacCormickovi udělena v roce 1979 Nobelova cena.

Co je to CT angiografie?

Jedná se o zobrazení cév pomocí CT přístroje. Vyšetření probíhá podobně jako běžné CT vyšetření. Pro zobrazení cév je nutné podat pacientovi jodovou kontrastní látkou do žíly. Kontrastní látka prochází cévami v těle a tato kontrastní náplň cév je pak zobrazena. Pro docílení dobré náplně cév podáváme injekci kontrastní látky automatickým injektorem, kde přesně nastavujeme rychlost průtoku a množství podané kontrastní látky. Pro lepší hodnocení cév vyšetřující lékař zhotovuje z obrázků vrstev různé rekonstrukce v jiných rovinách ale i trojdimenzionální rekonstrukce cév.

Je CT vyšetření bezpečné?

S CT vyšetřením je samozřejmě spojeno riziko expozice rentgenovým – ionizujícím zářením, podobně jako s jinými RTG vyšetřeními. Dále je zde riziko nežádoucích reakcí při a po nitrožilní aplikaci jodové kontrastní látky, kterou je u některých CT vyšetření nutno podat.

Jak vysoká je dávka záření při CT vyšetření?

Obecně lze říci, že dávka při CT je znatelně vyšší než při běžném RTG vyšetření (snímky plic či kostí).

Je toto vyšetření bolestivé?

CT vyšetření je nebolestivé, bolestivé může být pouze zavedení kanyly do žíly – podobně jako např. při odběru krve. Během aplikace kontrastní látky může pacient pociťovat některé nepříjemné pocity, jako je teplo po těle, pachuť v ústech, pocity na močení apod.

Jaká jsou omezení metody?

Existují kontraindikace – stavy dané zdravotním stavem pacienta, kdy nelze CT vyšetření provést – blíže viz tento odstavec výše. Některé cizí kovové předměty způsobují výrazné artefakty, to znamená, že znehodnocují zobrazení tkání v jejich okolí, někdy je pak takové vyšetření nehodnotitelné nebo má jen omezenou výpovědní hodnotu. Jedná se především o kovové zubní náhrady, náhrady kloubů, kovové výztuže kostí či páteře apod.

Jak se mám na vyšetření připravit?

O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař. V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba před vyšetřením vypít kontrastní látku. Často je při CT vyšetření nutná aplikace jodové kontrastní látky do žíly. Na vyšetření páteře, vedlejších dutin nosních a kostí spánkových není žádná příprava nutná. Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou vaším odesílajícím lékařem. Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným CT vyšetřením, pak je vezměte s sebou.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí zkušený radiologický asistent pod vedením lékaře – radiologa. Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné, poté si lehnete na stůl CT přístroje. Před vyšetřením hlavy a krku je třeba sejmout náušnice a řetízky z krku.
Pokud je nutno podat nitrožilně kontrastní látku, bude vám zavedena do žíly kanyla. Během vyšetřování budete projíždět prstencem CT přístroje, z mikrofonu vám během vyšetření budeme dávat instrukce k zadržení dechu, omezení polykaní apod. Přitom vám bude aplikována kontrastní látka do žíly, většinou automatickým injektorem.
Celé vyšetření trvá 5–30 minut. Pokud vám byla podána kontrastní látka do žíly, počkáte ještě 30 minut v čekárně, jinak můžete po ukončení vyšetření odejít ihned.

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření?

Vyšetřující lékař bezprostředně po skončení vyšetření vyhodnotí získané obrázky a často provádí ještě další dodatečné počítačové rekonstrukce a zpracování, což může trvat určitý čas (od několika minut do několika hodin podle typu vyšetření). Nález poté zapíše přímo „do počítače“ a od okamžiku odeslání do nemocniční počítačové sítě je nález k dispozici oprávněným osobám, tedy i lékaři, který vás na vyšetření poslal. Pokud vás na vyšetření posílá lékař z naší nemocnice, nemusíte na nic čekat, váš lékař si nález přečte v počítači. Pokud vás posílá jiný lékař, může být nález vyšetření poslán dvěma způsoby. Pokud má indikující lékař možnost přijímat výsledky vyšetření elektronickou formou (MISE) přímo do používaného klinického informačního systému, pak je nález poslán automaticky po jeho dokončení. Další možností je pak zaslání nálezu poštou.

Jak vypadá CT přístroj? Bude mi z přístroje koukat hlava?

CT přístroj je tvořen dvěmi základními součástmi:

  • Tzv. Gantry je prstenec ve kterém obíhá rentgenka – zdroj záření a detektory snímající prošlé záření. Tělo pacienta je při vyšetření uvnitř tohoto prstence, vyšetřovaná vrstva těla je umístěna v rovině rotace systému rentgenka-detektory.

  • Pacientský stůl, na kterém leží vyšetřovaný člověk a který s ním během vyšetření projíždí skrz gantry.

  • Na rozdíl od MR (magnetické rezonance) zde není žádný dlouhý tunel a okolo pacienta je dostatek volného prostoru, nemusíte se bát ani pokud trpíte klaustrofobií (strachem z uzavřených prostor).

Mohu podstoupit vyšetření i když mám kardiostimulátor, endoprotézu (kloubní náhradu), kovové části po operaci či jiné cizí předměty v těle?

Ano. Kardiostimulátor ani jiné cizí předměty v těle neznemožňují vyšetření. V okolí kovových předmětů ale může být zobrazení rušeno a vyšetření zde nebude pravděpodobně moc přínosné.

Mohu podstoupit vyšetření, pokud jsem již prodělal(a) jiné vyšetření s kontrastní látkou, scintigrafii nebo jiné vyšetření s radiofarmaky?

Ano. Pouze po rentgenovém vyšetření trávicí trubice (žaludku, střeva – enteroklýza, irrigo) je CT vyšetření břicha a pánve nepřínosné, protože baryová kontrastní látka používaná při těchto typech vyšetření znehodnocuje CT zobrazení. V tomto případě je před CT vyšetřením nutno střevo vyprázdnit. Stačí počkat několik dní, nebo použít projímadla.

Není při vyšetření nadměrný hluk či jiné nepříjemné pocity?

Během CT vyšetření není slyšet žádný silnější hluk nebo nepříjemné zvuky. Při nitrožilní aplikaci kontrastní látky, což je běžná součást CT vyšetření, může pacient pociťovat teplo po těle, nepříjemnou pachuť v ústech, pocit na močení či jiné nepříjemné pocity, které ale během několika minut zcela odezní.

Jak dlouho bude vyšetření trvat?

Samotné vyšetření trvá zhruba 5–30 minut. Pokud ale jdete na CT břicha nebo pánve, musíte před ním vypít kontrastní látku, kterou vám podá personál na CT pracovišti. Pak počítejte s tím, že před vlastním vyšetřením budete muset čekat ještě 1/2–3 hodiny a popíjet kontrastní látku.

Upozornění

Pokud nemůžete dodržet termín a hodinu vyšetření, je třeba oznámit nám to alespoň 1 den předem telefonicky, abychom mohli místo vás k vyšetření objednat jiného pacienta!