1. NABÍDKA SLUŽEB

Účelem systému kvality je spokojenost zákazníka s nabídkou poskytovaných vyšetření a se správností a přesností vydávaných výsledků laboratorních vyšetření. Spolupráce se zákazníkem od definování požadavků, odběru materiálu až po interpretaci výsledků laboratorního vyšetření je součástí nabízených služeb. Zajistíme informovanost zákazníků o všech zkouškách prováděných v laboratoři.

2. PROHLÁŠENÍ O STANDARDU SLUŽEB LABORATOŘE

Budeme zvyšovat prestiž a utvářet povědomí o klinické laboratoři mezi zákazníky. Zavazujeme se k používání zásad správné laboratorní praxe a uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření. Vysoká úspěšnost v EHK je samozřejmostí. OKB nemocnice je bezpečným místem pro jeho pracovníka i pracovníka spolupracujících subjektů. Na pracovišti se dbá na dodržování všech norem a předpisů týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce v laboratoři a na správnou manipulaci s infekčním biologickým materiálem. S informacemi, daty a výsledky pacientů je zacházeno s ohledem na bezpečnost, utajení a důvěrnost.

3. ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ

Neustálým zvyšováním odborné způsobilosti pracovníků vytvářet personálně odborné předpoklady pro hladký chod laboratoře.

4. ÚČAST VŠECH PRACOVNÍKŮ NA ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU KVALITY

Všichni pracovníci jsou seznamováni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému kvality. Systém kvality je uplatněn ve všech činnostech laboratoře, zejména však v oblasti řízení a odborné způsobilosti laboratoře.

5. ZÁVAZEK TRVALÉ SHODY S POŽADAVKY NORMY

Z úrovně primáře OKB je závazek trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků normy ISO 15 189

Celkové cíle systému managementu kvality:

1. Zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků jako jeden z předpokladů schopnosti správně realizovat laboratorní vyšetření
2. Aplikovat nové poznatky z oblasti laboratorní medicíny do rutinní praxe, zavádět nové typy vyšetření
3. Dále se připravovat na splnění požadavků normy ISO 15 189, implementovat další požadavky normy na pracoviště
4. Zlepšovat komunikaci jak s kliniky a dalšími zákazníky, tak v laboratoři Prohlášení o dodržování etických principů na pracovišti
Motto: „Při všech vyšetřeních musí mít laboratoř na paměti, že blaho pacienta je na prvním místě“.

Pacient:

Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se vyšetření jsou považovány za důvěrné.
Ochrana informací o pacientovi musí být zajištěna při všech způsobech získávání, shromažďování a uchovávání informací.
Pacient má právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení od pracovníků odebírajících jeho vzorky a má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, se kterými komunikuje.

Laboratoř OKB je součástí nemocnice a poskytuje služby pro lékaře nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení. Pracovníci laboratoře v rámci komplexní péče o pacienta spolupracují s ostatními odborníky jiných oborů, respektují jejich znalosti a zkušenosti.
Jsme si vědomi skutečnosti, že vztah mezi laboratoří a pacientem je komplikovaný vzhledem ke skutečnosti, že žadatelem o vyšetření je ošetřující lékař, a proto pracovníci při řešení problémů s podáváním informací o výsledcích vyšetření musí postupovat citlivě a vzít v úvahu „závažnost“ výsledků. Veškerá jednání, žádosti a případné dotazy pacientů a lékařů, musí pracovníci OKB vést přátelsky a bez diskriminace, vytvářet vztahy vzájemné důvěry, nadřazovat zájmy pacientů nad zájmy svými.

Pracovníci:

Pracovníci OKB jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy k výkonu své profese.
Pracovníci OKB jsou povinni neustále udržovat svou odbornou úroveň v souladu s aktuálními poznatky vědy a v plném rozsahu své odborné kvalifikace.
Pracovník má právo, aby v rámci uložených úkolů mu bylo umožněno svobodné rozvíjení jeho tvůrčích schopností a zvyšování kvalifikace.
V případě naléhavé potřeby může pracovník po dobu nezbytně nutnou vykonávat i jiné činnosti potřebné k nezbytnému zajištění chodu pracoviště, a to vždy v souladu se Zákoníkem práce.
Naším hlavním úkolem je zajištění laboratorní diagnostiky léčebné činnosti.
Vztahy podřízenosti a nadřízenosti jsou specifikované v Organizačním řádu OKB a vymezené pro každého pracovníka v jeho pracovní náplni .
Pracovníci mají právo na dodržování zásady rovných příležitostí a rovnosti v zacházení při výkonu povolání a při odborné přípravě včetně pracovních podmínek.